Lista najczęstszych pytań związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym

1. Czym jest prywatne ubezpieczenie zdrowotne? 
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne to komfort i poczucie bezpieczeństwa. W ramach naszego programu zapewniamy bezgotówkowy, szybki i wygodny dostęp do konsultacji lekarskich czy badań diagnostycznych w najlepszych placówkach medycznych na terenie całego kraju. Bez kolejek i bez limitów! Jacy specjaliści są dostępni w ramach ubezpieczenia? Wszystko zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia. W wariancie Brązowym Klienci korzystają z usług lekarzy 15 specjalizacji (m.in. internisty, pediatry, okulisty, urologa, ginekologa), w Srebrnym – z pomocy lekarzy 30 specjalizacji (dodatkowo np. endokrynologa, alergologa, onkologa), natomiast w wariacie Złotym Klienci mogą się udać do wszystkich specjalistów dostępnych na rynku z wyłączeniem psychiatry i stomatologa.

2. Czy zakres ubezpieczenia obejmuje wizyty domowe? 
Tak, nielimitowane wizyty domowe dostępne są w wariancie Złotym.

3. Czy w ramach ubezpieczenia można korzystać z konsultacji profesorskich? 
Tak, we wszystkich wariantach przewidzieliśmy taką możliwość, jednak pod warunkiem, że dana specjalizacja lekarska dostępna jest w ramach wybranego wariantu ubezpieczenia. Nie wymagamy skierowania na konsultacje profesorskie.

4. Czy badania diagnostyczne można wykonać wyłącznie na podstawie skierowania z placówki medycznej współpracującej z Compensą? 
Wszystkie badania wskazane w umowie są dostępne na podstawie skierowania z dowolnej placówki medycznej, niekoniecznie współpracującej z Compensą.

5. Czy ubezpieczenie pokryje koszty środków kontrastujących wykorzystanych w trakcie badania np. rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej? 
Tak, nasi Klienci nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów za zużyte materiały podczas badań diagnostycznych i laboratoryjnych.

6. Ile wynosi maksymalny czas oczekiwania na konsultacje lekarskie i czy jest on zagwarantowany w umowie? 
Terminy oczekiwania na świadczenia są określone w umowie i wynoszą: 
• lekarz internista, pediatra – maksymalnie 1 dzień roboczy, 
• lekarz specjalista (np. endokrynolog, alergolog, okulista) – maksymalnie 5 dni roboczych.

7. Z jakich placówek medycznych mogą korzystać Klienci Compensy? 
Nasi Klienci mogą bezgotówkowo korzystać ze świadczeń w sieci ponad 2200 Rekomendowanych Placówek Medycznych na terenie całego kraju. Wyszukiwarka placówek medycznych jest dostępna na stronie internetowej www.compensa.pl.

8. Czy ubezpieczeni mogą korzystać ze świadczeń w placówkach niewspółpracujących z Compensą na zasadach refundacji? 
Tak, w naszym programie Klienci mogą korzystać ze świadczeń w dowolnie wybranej placówce medycznej, niewspółpracującej z Compensą, na zasadach refundacji z gwarancją całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów. Koszty są zwracane maksymalnie do 14 dni od daty dostarczenia wymaganych dokumentów: wniosku o refundację kosztów leczenia oraz oryginału faktury/rachunku. W jaki sposób należy umawiać konsultacje lekarskie i badania? Nasi Klienci mogą umawiać świadczenia za pośrednictwem infolinii lub bezpośrednio w wybranej placówce medycznej. Nie muszą się rejestrować wyłącznie telefonicznie.

9. Czy osoby po przebytej chorobie bądź w trakcie leczenia mogą przystąpić do ubezpieczenia? 
Tak, obejmujemy programem choroby zdiagnozowane i leczone przed przystąpieniem do ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczeń grupowych nie jest stosowana ocena ryzyka medycznego.

10. Czy ubezpieczeniem mogą zostać objęci tylko pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę?
Nie. Wystarczy być zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, w szczególności umowy zlecenia, umowy o dzieło, której przedmiotem jest świadczenie pracy.

11. Czy zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o świadczenia z zakresu medycyny pracy?
 Tak. Składka za świadczenia z zakresu medycyny pracy jest kalkulowana indywidualnie po wskazaniu branży, w której działa dana organizacja, oraz na podstawie wypełnionej prostej ankiety dotyczącej narażeń na poszczególnych stanowiskach.

12. Jaka jest minimalna liczba pracowników, którzy mogą zostać objęci ochroną w ramach oferty Compensa MULTI Zdrowie? 
Pracodawca powinien zgłosić do ubezpieczenia minimum 5 pracowników. Szczegółowe poziomy partycypacji znajdują się w ofercie. Zapytaj telefonicznie lub przez formularz o przygotowanie propozycji ubezpieczenia.

13.Czy w ramach ubezpieczeń grupowych funkcjonują pakiety rodzinne i partnerskie? 
Tak, ubezpieczenie grupowe Compensy obejmuje warianty indywidualne partnerskie i rodzinne.

14. Czy w przypadku grupowych ubezpieczeń zdrowotnych obowiązują limity wiekowe dla pracowników, którzy mają zostać objęci ochroną ubezpieczeniową? 
Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy firmy, którzy nie ukończyli 67. roku życia. Jeśli zatrudnione osoby przekroczyły ten wiek, wymagana jest indywidualna zgoda Compensy. Natomiast ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje do czasu zakończenia stosunku pracy, bez względu na wiek pracownika. W ramach pakietów rodzinnych ubezpieczeniem może zostać objęty pracownik wraz z małżonkiem/partnerem w wieku do 67. roku życia oraz z dziećmi własnymi i/lub przysposobionymi do 26. roku życia. Pakiety partnerskie obejmują pracownika i współmałżonka/partnera w wieku do 67. roku życia.

15. Jak wygląda procedura zawarcia ubezpieczenia oraz obsługa posprzedażowa? Co trzeba zrobić, żeby zawrzeć ubezpieczenie? 
Aby objąć pracowników ubezpieczeniem, należy dostarczyć do Departamentu Ubezpieczeń Zdrowotnych komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów: wniosek o zawarcie grupowego ubezpieczenia, deklaracje wypełnione przez wszystkich pracowników, wykaz osób przystępujących do ubezpieczenia, dowód wpłaty pierwszej składki oraz podpisaną przez Klienta ofertę.  

16. Jak długo trwa procedura uruchomienia ochrony ubezpieczeniowej? 
Jeżeli komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów (opisanych w poprzednim punkcie) wpłynie do DUZ do 20. dnia miesiąca, pracownicy zostaną objęci ochroną ubezpieczeniową od 1. dnia następnego miesiąca.

17. Na jaki okres zawierana jest umowa? 
Umowa zawierana jest na okres jednego roku ubezpieczeniowego równego rokowi kalendarzowemu. Jeśli najpóźniej na 30 dni przed zakończeniem roku, tj. do 30 listopada, ubezpieczający nie zgłosi pisemnej rezygnacji z ubezpieczenia, umowa zostaje przedłużona na kolejny rok.

18. Czy w trakcie działania programu można zgłaszać nowych pracowników do ubezpieczenia? 
Tak, wszystkie zmiany, które mają obowiązywać od 1. dnia miesiąca, należy zgłosić do DUZ do 20. dnia miesiąca poprzedniego. Nowo przystępujący pracownicy muszą wypełnić deklarację, którą należy dostarczyć do DUZ we wskazanym powyżej terminie. W przypadku wystąpienia z ubezpieczenia wystarczy informacja e-mailowa wraz z danymi pracownika.

19. Jeżeli pracodawca opłaca składkę za swoich pracowników, to czy jest ona dla niego kosztem uzyskania przychodu? 
Jeśli pracodawca zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne, to kwota opłaconych składek stanowi dla niego koszt uzyskania przychodu. Jako koszty pracodawca może zaliczyć zarówno składkę za świadczenia ambulatoryjne, jak i za medycynę pracy.

20. Jeżeli pracodawca opłaca składkę za swoich pracowników, to czy pracownik płaci od niej podatek i ZUS? 
Składka za ubezpieczenia zdrowotne opłacana przez pracodawcę na rzecz pracownika jest przychodem pracownika, od którego należny jest podatek oraz składka ZUS. Jednak ta część składki, która przypada na medycynę pracy, nie jest przychodem pracownika i od niej nie jest naliczany ani podatek, ani ZUS. W umowie ubezpieczenia/polisie jest podana wysokość składki przypadająca na świadczenia medycyny pracy.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie ma charakteru materiału doradczego.
Warunki ubezpieczenia oraz koszty i ryzyka z nim związane, jak również informacje na temat ograniczenia odpowiedzialności Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group określone są w ogólnych warunkach ubezpieczenia nr 801 120 000 10/2018


Zapraszam do kontaktu: 
Jarosław Kaczmarek
tel. 600 148 603


Pobierz dokumenty
do zawarcia ubezpieczenia:

Wniosek Zakładu Pracy i Deklaracja Pracownika
Ankieta Medycyny Pracy (opcja)